Kategorie

REGULAMIN SKLEPU

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tagra.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.tagra.pl jest prowadzony przez firmę:

MULTI SERWIS PRZEMYSŁAW ŁUCZAK

ul. Kwiatkowskiego 2/10

66-400 Gorzów Wlkp.

woj. Lubuskie

Nip. 599-258-32-65

e-mail: multiserwis@onet.com.pl

3. Zakup w sklepie internetowym www.tagra.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MULTI SERWIS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

9. Firma MULTI SERWIS zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
b
10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.tagra.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

11. Firma MULTI SERWIS wystawia fakturę VAT na życzenie klienta na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

12. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, istnieje jednak możliwość odbioru towary na miejscu w siedzibie firmy.


13. Zwroty będą uwzględniane tylko po wypełnieniu blankietu zwrotu - po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem.


14. Nie będą uwzględniane reklamacje kluczyków z elektroniką w przypadku gdy zostaną one zaprogramowane. Przyjmujemy zwroty tylko w przypadku NIE zaprogramowanych kluczyków.

INFORMACE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH TRANSMISYJNYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest przedsiębiorca: MULTI SERWIS Przemysław Łuczak z siedzibą w: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kwiatkowskiego 2/10 NIP 5992583265
klucze@tagra.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
telefonicznie pod numerem telefonu: 535 250 250
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: multiserwis@onet.com.pl
listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

MULTI SERWIS PRZEMYSŁAW ŁUCZAK
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kwiatkowskiego 2/10

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w calach niezbędnych do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy.
Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
maksymalnie przez okres 3 lat chyba, że wyrazicie zgodę na przedłużenie ważności konta

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.